اخبار

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز سنتور

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز سنتور

توضیحات بیشتر ...
برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز تار و سه تار

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز تار و سه تار

توضیحات بیشتر ...
برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز ویولن

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز ویولن

توضیحات بیشتر ...
برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز دف و تنبک

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز دف و تنبک

توضیحات بیشتر ...
برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز گیتار

برنامه سه ماهه چهارم اجرای صحنه ای ساز گیتار

توضیحات بیشتر ...
جشنواره نقاشی ویژه شرکت کنندگان نمایش شب اسرار آمیز په په

جشنواره نقاشی ویژه شرکت کنندگان نمایش شب اسرار آمیز په په

توضیحات بیشتر ...
آکادمی موسیقی آریا حامی نمایش شب اسرار آمیز په په

آکادمی موسیقی آریا حامی نمایش شب اسرار آمیز په په

توضیحات بیشتر ...
برنامه شش ماهه دوم اجرای صحنه ای ساز پیانو

برنامه شش ماهه دوم اجرای صحنه ای ساز پیانو

توضیحات بیشتر ...
برگزاری کلاس قصه خوانی برای کودکان

برگزاری کلاس قصه خوانی برای کودکان

توضیحات بیشتر ...
حامی نمایش بهترین مامان این حوالی

حامی نمایش بهترین مامان این حوالی

توضیحات بیشتر ...
شروع پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان،با نوازندگی سازهای جهانی

شروع پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان،با نوازندگی سازهای جهانی

توضیحات بیشتر ...
آکادمی موسیقی آریا ، حامی پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان

آکادمی موسیقی آریا ، حامی پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان

توضیحات بیشتر ...