اخبار

برنامه پنج ماهه همایش کودک

برنامه پنج ماهه همایش کودک

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز پیانو

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز پیانو

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز سنتور

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز سنتور

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز تار و سه تار

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز تار و سه تار

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز ویولن

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز ویولن

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای سازهای کوبه ای

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای سازهای کوبه ای

توضیحات بیشتر ...
برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز گیتار

برنامه پنج ماهه اجرای صحنه ای ساز گیتار

توضیحات بیشتر ...
جشنواره نقاشی ویژه شرکت کنندگان نمایش شب اسرار آمیز په په

جشنواره نقاشی ویژه شرکت کنندگان نمایش شب اسرار آمیز په په

توضیحات بیشتر ...
آکادمی موسیقی آریا حامی نمایش شب اسرار آمیز په په

آکادمی موسیقی آریا حامی نمایش شب اسرار آمیز په په

توضیحات بیشتر ...
برگزاری کلاس قصه خوانی برای کودکان

برگزاری کلاس قصه خوانی برای کودکان

توضیحات بیشتر ...
حامی نمایش بهترین مامان این حوالی

حامی نمایش بهترین مامان این حوالی

توضیحات بیشتر ...
شروع پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان،با نوازندگی سازهای جهانی

شروع پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان،با نوازندگی سازهای جهانی

توضیحات بیشتر ...
آکادمی موسیقی آریا ، حامی پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان

آکادمی موسیقی آریا ، حامی پنجمین جشنواره موسیقی جوان گلستان

توضیحات بیشتر ...